Skip to main content

Anunci sobre el procés de selecció dels municipis participants en la campanya l’Escalante en gira 2022

Anunci sobre el procés de selecció dels municipis participants en la campanya l’Escalante en gira 2022
Notícies

Anunci sobre el procés de selecció dels municipis participants en la campanya l’Escalante en gira 2022

Notícies

Anunci sobre el procés de selecció dels municipis participants en la campanya l’Escalante en gira 2022

La Diputació de València a través del Escalante Centre d’Arts Escèniques presta, entre uns altres, un servei públic diferenciat consistent en la producció d’espectacles i actuacions teatrals que, organitzada mitjançant una programació per cicles temàtics, constitueix una oferta cultural dirigida a la ciutadania en general, que també s’articula mitjançant gires que suposen la realització de representacions en teatres públics municipals (expedient 172/22/MIT).

Atés que la Delegació de Teatres de la Diputació de València ha elaborat una campanya que té per objecte acostar als municipis de la província una producció pròpia del Teatre Escalante i, al mateix temps, contribuir amb l’organització de les activitats culturals dels municipis, oferint-los la possibilitat de dur a terme la representació de l’espectacle teatral “El xiquet que volia una falda escocesa”.

Les representacions es realitzaran durant el període comprés entre l’1 d’octubre i el 11 de desembre de 2022, tots dos inclosos.

D’acord amb els principis que regeixen l’actuació de les administracions publiques, entre uns altres: participació, objectivitat i transparència, procedeix regular i publicar el procediment de selecció dels municipis en els quals es duran a terme les representacions teatrals que componen aquesta campanya.

Les representacions teatrals es duran a terme en aquells municipis de la província, de població inferior a 100.000 habitants, que disposen d’espais adequats per a la seua realització. A l’efecte d’una adequada organització i coordinació, la Diputació de València insta als ajuntaments interessats a acollir aquesta activitat a què presenten la seua sol·licitud de col·laboració a través de la seu electrònica de la Diputació: https://www.sede.dival.es carpeta Ajuntaments/altres tràmits

La selecció dels municipis on es representaran el espectacle es realitzarà per una comissió avaluadora constituïda per la Coordinadora Artística de Teatres de la Diputació i dos funcionaris de la Delegació de Teatres Les condicions per les quals es regularà aquest procés de selecció són les que figuren com a annex a aquest decret i seran publicades en el
Butlletí Oficial de la Província. A partir de la seua publicació s’obrirà el termini perquè els ajuntaments interessats puguen presentar la seua sol·licitud de participació.

Esta resolució s’adopta en virtut de la delegació efectuada pel President de la Diputació, per Decret núm. 5775, de 18 de juny de 2020 (article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de RJSP).

El termini de presentació de sol·licituds pels ajuntaments interessats seria del dia 09 de juny al dia 22 de juny, a través de la carpeta d’ajuntaments que tenen habilitada a la seu electrònica de la Diputació de València  .

Consulta el anuncio en el BOP aquí .