Skip to main content

Convocatòria del premi de teatre infantil Teatre Escalante 2023

Convocatòria del premi de teatre infantil Teatre Escalante 2023
Notícies

Convocatòria del premi de teatre infantil Teatre Escalante 2023

Notícies

Convocatòria del premi de teatre infantil Teatre Escalante 2023

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

Primer. Participants.

Podran participar totes les persones majors d’edat, que tinguen complits els 18 anys en el dia en què finalitze el termini per a la presentació de les obres i que no hagen sigut guardonats en les dues últimes edicions. 

Segona. Objecte. 

Distingir la millor obra inèdita de literatura dramàtica per al públic infantil escrita en valencià.

Tercer. Bases reguladores. 

Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, aprovades per acord plenari de 28 de març de 2017. (Butlletí Oficial de la Província de València número 101 de 29 de maig de 2017)

Quarta. Quantia. 

El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 5.000 euros, subjecte a la fiscalitat vigent.

Cinquena. Termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 3 mesos comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

València, a 14 de febrer de 2023

Enllaç del formulari

Descàrregues