Skip to main content

Convocatòria del premi de teatre infantil Teatre Escalante 2022

Convocatòria del premi de teatre infantil Teatre Escalante 2022
Notícies

Convocatòria del premi de teatre infantil Teatre Escalante 2022

Notícies

Convocatòria del premi de teatre infantil Teatre Escalante 2022

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625578 )

Primer. Participants.

Podran participar totes les persones majors d’edat, que tinguen complits els 18 anys en el dia en què finalitze el termini per a la presentació de les obres i que no hagen sigut guardonats en les dos edicions anteriors del premi.

Segona. Objecte.

Distingir la millor obra inèdita de literatura dramàtica per al públic infantil escrita en valencià.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de l’Excel·lentíssima Diputació de València, aprovades per acord plenari de 28 de març de 2017. (BOP núm. 101 de 29 de maig de 2017)

Quarta. Quantía.

El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 5.000 euros, subjecte a la fiscalitat vigent.

Cinquena. Termini de presentació.

Des de el 19 de maig al 19 de agost de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 3 mesos comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Enllaç al formulari