Solicitud Premi de Teatre Infantil Teatre Escalante 2018 | Sala Escalante Centre Teatral

Notícies

Solicitud Premi de Teatre Infantil Teatre Escalante 2018

Solicitud Premi de Teatre Infantil Teatre Escalante 2018

Requisits

-Per a presentar les obres s’haurà d’omplir a través d’internet la instància, en la qual s’indicarà només el pseudònim (no el nom real) i títol de l’obra, i adjuntar un exemplar en PDF de l’obra. En la primera pàgina del pdf es farà constar el títol de l’obra i el pseudònim (no el nom real) de l’autor.

-Haurà d’imprimir la sol·licitud, fins al , presentar en el Registre General d’Entrada de la Diputació de València (Plaça de Manises, núm. 4 baix, 46003 València) o per qualsevol de les formes previstes en la normativa vigent, incloent lo següent:

a) La instància que ha imprés en l’omplir el formulari en internet.
b) Obra impresa, en format paper. En la primera pàgina de l’obra es farà constar el títol de l’obra i el pseudònim (no el nom real) de l’autor.
c) Sobre tancat. En l’exterior del sobre s’indicarà el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor. En l’interior, s’inclourà lo següent: 

 • Dades de l’autor (nom, cognoms, direcció, telèfon de contacte,

 • Fotocòpia del DNI,

 • Breu referència biogràfica i

 • Declaració jurada de que la novel·la és original i inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d’edició i no està pendent de resolució en un altre concurs literari).

  Important: La presentació de l’obra és anònima. Per tant, necessàriament ha de fer-se baix pseudònim. L’obra quedarà desqualificada si el nom real de l’autor s’esmenta en qualsevol part dels documents presentats (excepte en l’interior del sobre tancat).

Documentació a aportar

 • – Instància
  – Obra impresa en format paper.
  – Sobre tancat amb les dades de l’autor en el seu interior.

Solicitud Premi de Teatre Infantil Teatre Escalante

Convocatòria PDF

BOP