Skip to main content

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre el procés de selecció dels municipis participants en la campanya “L’Escalante en Gira 2023”.

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre el procés de selecció dels municipis participants en la campanya “L’Escalante en Gira 2023”.
Notícies

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre el procés de selecció dels municipis participants en la campanya “L’Escalante en Gira 2023”.

Notícies

Anunci de la Diputació Provincial de València sobre el procés de selecció dels municipis participants en la campanya “L’Escalante en Gira 2023”.

La Diputació de València a través de l’Escalante Centre d’Arts Escèniques, presta entre altres, un servei públic diferenciat consistent en la producció d’espectacles i actuacions teatrals que, organitzada mitjançant una programació per cicles temàtics, constitueix una oferta cultural dirigida a la ciutadania en general, que també s’articula mitjançant gires que suposen la realització de representacions en teatres públics municipals (expedient 79/23/MIT).

Atés que la Delegació de Teatres de la Diputació de València ha elaborat una campanya que té per objecte acostar als municipis de la província una producció pròpia del Teatre Escalante i, al mateix temps, contribuir amb l’organització de les activitats culturals dels municipis, oferint-los la possibilitat de dur a terme la representació de l’espectacle teatral “La màquina de Rube Goldberg” i altres espectacles de xicotet format inclosos en la programació de l’Escalante i dirigits al públic infantil i juvenil. Les representacions es realitzaran durant el període comprés entre l’1 d’octubre i el 27 de desembre de 2023, tots dos inclosos. D’acord amb els principis que regeixen l’actuació de les administracions públiques, entre altres: participació, objectivitat i transparència, procedeix regular i publicar el procediment de selecció dels municipis en els quals es duran a terme les representacions teatrals que componen la presenta campanya. Les representacions teatrals es duran a terme en aquells municipis de la província, de població inferior a 100.000 habitants, que disposen d’espais adequats
per a la seua realització. A aquest efecte d’una adequada organització i coordinació, la Diputació de València insta als ajuntaments interessats a acollir aquestes activitats al fet que presenten la seua sol·licitud de col·laboració a través de la seu electrònica de la Diputació: https://www.sede.dival.es carpeta Ajuntaments/altres tràmits. La selecció dels municipis on es representarà l’espectacle es realitzarà per una comissió avaluadora constituïda per la Coordinadora Artística de Teatres de la Diputació i dos funcionaris/as de la Delegació de Teatres. Verificable a https://bop.dival.es/bop CSV: BOPV-2023/05216 Núm. 77 Pàg. 21-4-2023 2

Les condicions per les quals es regularà aquest procés de selecció són les que figuren com a annex a aquest decret i seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província. A partir de la seua publicació s’obrirà el termini perquè els ajuntaments interessats puguen presentar la seua sol·licitud de participació.

Aquesta resolució s’adopta en virtut de la delegació efectuada pel President de la Diputació, per Decret núm. 5775, de 18 de juny de 2020 (article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de RJSP). 

Consulta el BOP Ací