Skip to main content

Crida a projecte a la realització de la imatge de la temporada 2021-2022 del Teatre Escalante

Crida a projecte a la realització de la imatge de la temporada 2021-2022 del Teatre Escalante
Noticias

Crida a projecte a la realització de la imatge de la temporada 2021-2022 del Teatre Escalante

Noticias

Crida a projecte a la realització de la imatge de la temporada 2021-2022 del Teatre Escalante

OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA

El Centre Teatral Escalante, referent de les arts escèniques per als públics infantil, juvenil i familiar, obri una convocatòria de selecció a professionals i empreses del sector del disseny, la il·lustració i la publicitat, per al desenvolupament de la imatge gràfica de la temporada 2021- 2022 del Teatre Escalante. L’encàrrec inclou l’adaptació de la imatge a diversos materials en format imprès i digital.

Per això, s’obri un procés de selecció mitjançant una crida a projecte per a la realització dels següents serveis:

Disseny de la imatge de la temporada 21-22, que servirà de marc sota el qual es desenvoluparan la resta de creativitats:

 • Creació de la imatge per a les produccions pròpies, amb les seues adaptacions per al web (4)
 • Creació de la imatge per a diversos cicles i festivals, amb les seues adaptacions per al web (6)
 • Maquetació d’un programa de mà (25-35 pàgines aproximadament) (1)
 • Maquetació d’un quadríptic genèric (1)
 • Maquetació de programes de mà per a cada un dels cicles i produccions. (+-8)
 • Lones exteriors (2)
 • Roll-ups , para cada una de las produccions o cicles
 • Photocall (1)
 • Felicitació de Nadal (1)
 • Altres adaptacions per a publicitat en premsa, web, autobusos i xarxes socials.
 • Codis QR

Tota la informació necessària relacionada amb el contingut informatiu de les peces a desenvolupar (fotos, il·lustracions, traduccions, textos i resta de materials) la proporcionarà l’equip del Teatre.

El pressupost assignat per a tot el treball és de 13.000 € + IVA.

En cas que fora necessari ampliar les prestacions del contracte, el preu final del conjunt de prestacions no superarà en cap cas l’import màxim de la contractació menor per a aquest tipus de serveis.

 

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, empresa o unió d’empreses del sector, amb personalitat física o jurídica. Al moment de formalitzar el contracte serà imprescindible, en tot cas, que es troben d’alta en l’IAE i al corrent de les obligacions pertinents de la Seguretat Social i que no estiguen incurses en alguna de les causes de  prohibició per contractar previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

 

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones o empreses interessades hauran de presentar la seua candidatura, incloent-hi la següent documentació:

 • Portafolis representatiu dels seus treballs (no superior a 10 treballs) que, en la mesura que siga possible, incidisquen en la mirada que el Teatre Escalante té de les arts per a la infància i joventut
 • Currículum professional de la persona o empresa per a la seua valoració

Tota la documentació s’enviarà, preferiblement en un únic arxiu en format PDF, al correu electrònic protocol.escalante@dival.es tot indicant en l’assumpte “Candidatura Imatge Escalante 21-22”.

 

COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DE SELECCIÓ

El comitè de selecció valorarà els materials rebuts i decidirà l’adjudicació de l’encàrrec.

El comitè estarà compost per:

Presidència:
La ostentarà la diputada de Teatres, Gloria Tello, o persona qui delegue.

Vocals:
Coordinadora artística del Centre Teatral Escalante.

 • Cap de l’Oficina Tècnica de Teatres de la Diputació.
 • Tècnica auxiliar de Comunicació del Centre Teatral Escalante
 • Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV), Associació Professional d’Il·lustradors de València (APIV) i Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana (COMUNITAD)

Secretari/a:
Actuarà amb veu, però sense vot i serà designada per la Diputació de València entre el personal al servei de la delegació de teatres.

Cap membre del comitè de selecció podrà tindre relació directa o estar involucrat amb les candidatures presentades. El comitè podrà comptar amb assessors per a la selecció que intervindran amb veu però sense vot. En cas d’empat la  residència podrà establir el vot de qualitat.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, se’ls donarà publicitat en el web del Teatre Escalante.

El termini per a la presentació de les candidatures serà de deu dies naturals a comptar des del dia següent a la seua publicació en el web del Teatre Escalante a les 23:59. Concretament, el 17 de maig.

Conclòs el termini de presentació, el comitè de selecció celebrarà la sessió d’avaluació en un termini màxim de deu dies.

La resolució del comitè es publicarà en el web del Teatre Escalante en el termini màxim d’una setmana, sense detriment de comunicació a la persona seleccionada.

La participació en la convocatòria implica la plena acceptació d’aquestes bases.

 

REQUISITS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

En el moment que es formalitze el serà imprescindible, en tot cas, que la persona o empresa adjudicatària estiga donada d’alta en IAE i es trobe al corrent de les obligacions tributàries i amb de la Seguretat Social, a més de no incórrer en  algunes de les causes de prohibició per a contractar previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

Una vegada seleccionada la persona o empresa adjudicatària:

 • Rebrà indicacions del centre respecte a l’elaboració dels encàrrecs (terminis, temàtiques, etc.)
 • El calendari de treball per a la temporada 21-22 del Teatre Escalante, per definir, es pactarà entre les parts. El material s’entregarà de manera escalonada i quedarà reflectit en el citat calendari
 • Una vegada seleccionada la imatge de la temporada, el centre podrà sol·licitar un nombre de variacions o correccions, subjectes a un acord previ entre les dues parts.
 • En tots els casos s’inclourà l’entrega de les corresponents arts finals i, en cas de ser necessari, la interlocució amb les empreses encarregades de la impressió. Aquesta còpia serà facilitada a l’Administració
 • Els dissenys quedaran a la disposició de la Diputació de València, sense cap restricció per al seu ús i posterior difusió sense desvirtuar la finalitat per a la qual van ser encarregats.